گام آخر استاد رامین نیک خو:

دو هفته قبل از کنکور دانش آموزان کنکوری در کارگاه گام آخر شرکت کرده و آخرین نکات مرتبط با جلسه آزمون به آنها توسط استاد ارائه می شود.

در این کارگاه دانش آموزان به لحاظ روحی و روانی و تکنیکی به طور کامل برای جلسه کنکور آماده می شوند.