تصویرسازی لغت زبان به شیوه استاد رامین نیک خو:

استاد نیک خو مبتکر روش حفظ معنی لغت زبان با سیستم تصویر سازی فانتزی می باشند که به نام ایشان به ثبت رسیده است در این کارگاهها دانش آموزان با کمک استاد و روش تصویر سازی فانتزی معنی 1100 لغت زبان انگلیسی مورد نیاز برای کنکور و زندگی روزمره را در دو روز با قدرت حفظ می کنند و بدون فراموشی به خاطر می سپارند.