تصویرسازی تاریخ ادبیات به شیوه استاد رامین نیک خو:

استاد نیک خو مبتکر روش حفظ کل تاریخ ادبیات با سیستم مستقیم تصویر سازی می باشند که به نام ایشان ثبت شده است، در کارگاههای تاریخ ادبیات دانش آموزان با کمک استاد و روش های تصویر سازی کل تاریخ ادبیات سالهای دوم، سوم و چهارم را در یک روز از صبح تا عصر حفظ می کنند و برای همیشه بدون فراموشی به خاطر می سپارند.