کارگاه ویژه دبیران استاد رامین نیک خو:

در طی چندین سال اخیر استاد نیکخو آخرین روش ها و متدهای تدریس فعال را در کارگاههای مرتبط با آموزش و پرورش کل شهر تهران به دبیران محترم شهر تهران آموزش داده و آنها را با جدیدترین متدهای تدریس در دنیا آشنا ساخته اند.