کارگاههای روش مطالعه و برنامه ریزی درسی:

آموزش روش مطالعه، برنامه ریزی درسی، روش مطالعه دروس، روش تست زنی، روش آزمون دادن، تمرکز و ... تمام تکنیک هایی که به نوعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموز در ارتباط است.