کارگاه انکیزش تحصیلی استاد رامین نیک خو:

در طی این جلسات با ارائه مباحث انگیزشی و آموزشی مباحث برنامه ریزی عصبی کلامی توسط استاد  رامین نیک خو، دانش آموزان به سطح بالایی از انگیزش می رسند که بر روی  مطالعه آنها و کیفیت آن تاثیر فوق العاده ای می گذارد.